• projektujemy
  wdrażamy
  udoskonalamy

 • O FIRMIE

  Misją firmy EUROEXPERT GROUP jest zapewnienie Użytkownikom i Producentom właściwego poziomu w zakresie bezpieczeństwa procesowego. Naszym celem jest jak najszybsze i jak najdokładniejsze wdrażanie wszelkich Dyrektyw i obowiązujących przepisów w celu zachowania konkurencyjności produktu na rynku europejskim. Nasza firma oferuje pełne wsparcie w zakresie Dyrektywy Maszynowej, ATEX oraz prewencji przeciwpożarowej.

  Projektujemy i dostarczamy urządzenia do odpylania i odkurzania pyłów w tym wybuchowych. Nadzorujemy projekty inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa procesowego, pełniąc jednocześnie nadzór nad Dostawcami i Wykonawcami. W sytuacjach zdarzeń losowych lub wypadków, kompleksowo wspieramy Użytkowników i Producentów.

  DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
  ZARZĄD ORAZ ZESPÓŁ EUROEXPERT GROUP

  BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE
  DZIAŁ MASZYNOWY

  • Dyrektywa Maszynowa – prowadzenie procedur związanych z wymaganiami zasadniczymi przy produkcji i modernizacji maszyn.
  • Ocena i weryfikacja dokumentacji technicznej maszyn, pozwalającej na wystawienie deklaracji zgodności WE oraz oznakowanie znakiem CE.
  • Ocena ryzyka dla maszyny lub zespołu maszyn.
  • Opracowanie instrukcji obsługi maszyn (maszyny nowe, używane).
  • Doradztwo w zakresie modyfikacji i modernizacji maszyn i zespołów maszyn w aspekcie spełniania obowiązujących Dyrektyw.
  • Przejęcie odpowiedzialności za producenta w zakresie certyfikacji maszyn i urządzeń.
  • Wsparcie producentów i użytkowników przy wprowadzaniu maszyn do obrotu.
  • Opieka prawna i merytoryczna w przypadku niepożądanych zdarzeń i wypadków.
  • Ocena maszyn i urządzeń w zakresie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa
   i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
  • Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych według obowiązujących aktów prawnych.

  BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE
  DZIAŁ ATEX

  • Audyty bezpieczeństwa wybuchowego.
  • Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem.
  • Ocena dokumentacji projektowej pod kątem ryzyka wybuchu.
  • Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).
  • Opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu (ORW).
  • Opracowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem (OZW).
  • Badanie parametrów zapalności i wybuchowości pyłów, gazów i cieczy.
  • Szkolenia ATEX dla Producentów i Użytkowników.
  • Wsparcie i doradztwo przy realizacji nowych projektów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego.

  USŁUGI BHP

  • Tworzenie instrukcji stanowiskowych.
  • Przygotowywanie kart oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy.
  • Audyty weryfikacyjne.
  • Wsparcie pracodawcy po wypadku w zakładzie pracy.
  • Ustalanie przyczyn wypadków i wsparcie przy sporządzeniu pełnej dokumentacji.
  • Zatwierdzanie dokumentacji przez Rzeczoznawcę ds. BHP.
  • Kompleksowe audyty BHP.

  USŁUGI PPOŻ.

  Projektowanie i montaż

  • Mgłowych systemów gaśniczych.
  • Systemów oddymiania.
  • Systemów sygnalizacji pożaru.
  • Wykrywania i gaszenia iskier.
  • Pompowni ppoż. i instrukcji tryskaczowych.
  • Klap ppoż., bram, drzwi.
  • Oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego.

  Sporządzanie

  • Ekspertyz techniczno-budowlane wytycznych dotyczących składowania materiałów niebezpiecznych.
  • Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  • Programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym (PZPA) dla zakładów
   o zwiększonym oraz dużym ryzku.
  • Scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie trwania pożaru.
  • Analizy i oceny stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów.
  • Kompleksowej obsługi od analizy projektu aż po oddanie obiektu do użytkownika.

  LABORATORIUM WYBUCHOWOŚCI PYŁÓW

  Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem:

  • Analiza sitowa pyłu, określenie składu ziarnowego.
  • Dolna granica wybuchowości (DGW).
  • Minimalna energia zapłonu (MEZ).
  • Minimalna temperatura zapłonu obłoku i warstwy pyłu.

  Ochrona przeciwwybuchowa:

  • Maksymalne ciśnienie wybuchu (pmax).
  • Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dtmax).
  • Stała wybuchowości pyłów (Kst).

  Pozostałe charakterystyki:

  • Analiza termograwimetryczna.
  • Skłonność pyłu do samozapalenia.
  • Podstawowa analiza chemiczna.
  • Graniczne stężenie tlenu (Gst).
  • Pomiary osiadłego pyłu.

  ODPYLANIE I ODKURZANIE

  • Kompleksowe projektowanie instalacji odpylania i odkurzania.
  • Dostawa urządzeń odpylających i odkurzaczy przemysłowych.
  • Dostarczamy:
  • CYKLONY

  • SILOSY STALOWE

  • ZAWORY OBROTOWE

  • WENTYLATORY
   ODCIĄGOWE I TRANSPORTOWE

  • PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE
   (RÓWNIEŻ PRZEZNACZONE DO
   PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM)

  • KLAPA PRZECIWPOŻAROWA

  SZKOLENIA

  Celem szkoleń jest przekazanie Państwu fachowych i praktycznych informacji na temat obowiązujących przepisów prawnych.

  Szkolenia prowadzone są przez doświadczone i wykwalifikowane osoby pracujące od wielu lat w branżach, zajmujących się tematyką wybuchowości, maszyn czy bezpieczeństwa i higieny pracy. To właśnie na ich doświadczeniu opiera się nasza firma. Organizujemy szkolenia otwarte według ustalonego wcześniej harmonogramu lub zamknięte dostosowane do potrzeb Klienta

  W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia z zakresu:

  • Dyrektywy ATEX – (2014/34/UE oraz 1999/92/WE)
   Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do Producentów urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej oraz dla Pracodawców odpowiedzialnych za zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy zagrożonych wybuchem. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami jakie zostały opisane w dyrektywach ATEX oraz w normach zharmonizowanych.
  • Dyrektywy Maszynowej – 2006/42/WE – dla nowych maszyn.
   Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do Producentów, użytkowników oraz importerów maszyn. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy odnośnie prawidłowego wprowadzania i dostosowywania danej maszyny do wymogów Dyrektyw na terenie Wspólnoty europejskiej.
  • Dyrektywa Narzędziowa – 2009/104/WE – dla używanych maszyn.
   Szkolenie skierowane jest do użytkowników maszyn i urządzeń w zakładzie pracy. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat wymagań prawnych i technicznych w zakresie eksploatacji i użytkowania maszyn.
  • Szkolenia BHP dla pracowników i producentów
   Szkolenia skierowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, metod oceny ryzyka oraz doboru środków ochrony indywidualnej. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia dedykowane dla pracowników służb BHP jak również dla osób kierujących pracownikami.
  • BHP i szkolenie producentów i użytkowników.

  Aktualności

  W tym miejscu dowiedzą się Państwo m.in. o terminach realizowanych szkoleń.

  Referencje

  Kontakt